enlighten.jpg (7497 bytes)
nat02bar.gif (1475 bytes)
nat02bt1.jpg (1554 bytes) 一九九九年二月 目錄  
nat02bar.gif (1467 bytes)
福嚴佛學院第九屆招考男眾簡章
新得三新三不少 仁 俊
走出宿命的陰影 超定
唯識的破我執 李潤生
不相在 印順
淺談佛教在美發展空間與紮根條件 繼如

觀想與觀照

黃國達
自我觀照 辜隱
瑣語代信通聲氣(廿三) 仁 俊
nat02bar.gif (1467 bytes)