enlighten.jpg (7497 bytes)
nat02bar.gif (1475 bytes)
nat02bt1.jpg (1554 bytes)   一九九八年目錄  
nat02bar.gif (1467 bytes)
能明能平能通攝 仁俊
法喜與讚歎--『妙雲華雨的禪思』序 宏印
菩提心的修學次第 印順
清涼心菩提行談自由與責任 黃國達
一篇險被遺忘的佛經至寶 李宏昭
自序--『妙雲華雨的禪思』編輯緣起 呂勝強
以智化情 辜隱
瑣語代信通聲氣(十四) 仁俊
誠徵助印、勘誤
活動預告
報名表
nat02bar.gif (1467 bytes)